Ex Litteris Libertas

W praktyce występują dwa rodzaje fundacji, takie, które mają zamożnych fundatorów, osoby fizyczne lub instytucje, i takie, których powołanie i działalność opiera się na specyficznej idei, przesłaniu, które legły u podstaw ich powołania, a finansowanie działalności jest ciągłą „walką o życie.”

Nazwa Ex Litteris Libertas – od wiedzy do wolności – mówi sama za siebie.

W momencie, kiedy, po wielu latach mieszkania w dużych miastach (Warszawa, Łódź), przeprowadziliśmy się z żoną do położonego w środku wsi Węgrzynowice dworku, w którym urodził się Jan Chryzostom Pasek, natychmiast skonfrontowaliśmy się z rzeczywistością, która dalece odbiegała od życia wielkomiejskiego. Codziennie rankiem widzieliśmy dzieci na przystanku, czekające na autobus, który miał je zawieźć do szkoły oddalonej o kilka kilometrów.  Latem radosne i rozgadane, wiosną, zimą i jesienią w grubych kurtkach, z plecakami, stojące pod wiatą, która chroniła je tylko częściowo od wiatru i deszczu. 

Niż demograficzny spowodował, że szkoła w Węgrzynowicach została zamknięta a budynek został w części zasiedlony przez Koło Gospodyń Wiejskich, które miały tutaj swoją bazę do występów kulinarnych na wiejskich imprezach. Szkoła podstawowa w Budziszewicach ma niezły poziom, ale dojazd na zajęcia pozalekcyjne jest w sposób oczywisty utrudniony, nie mówiąc o tym, że ich zakres jest ograniczony.  

Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że wszystko co w życiu osiągnęliśmy, w tym również możliwość mieszkania w miejscu o wyjątkowym genius loci, zawdzięczamy edukacji, która uczyniła nas obywatelami świata mieszkającymi na polskiej prowincji. Nasz syn, Filip Lachowski właśnie w tym czasie kończył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Oksfordzie. Mając te doświadczenia, postanowiliśmy oddać naszemu otoczeniu, przynajmniej część dobra, które doświadczyliśmy w życiu. Postanowiliśmy wspomóc edukację dzieci w naszym sąsiedztwie, w tym zakresie, który w naszym mniemaniu, przyczynił się w największym stopniu do tego kim jesteśmy obecnie. Fundacja Ex Litteris Libertas została powołana przez Marzenę Lachowską, Sławomira Lachowskiego oraz Filipa Lachowskiego i podjęła działalność 6 maja 2008 roku.

Naszą misją jest tworzenie szans i możliwości edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, aby zwiększyć ich samoświadomość i poszerzyć horyzonty, a w efekcie dać im możliwość wolnego i świadomego wyboru w przyszłości. 

Powołanie fundacji Ex Litteris Libertas wiąże się z przekonaniem, że rozwój społeczeństw i los pojedynczego człowieka jest bezpośrednią konsekwencją poziomu edukacji.

Jej zadaniem była, od początku, organizacja zajęć pozaszkolnych w nauczaniu języków obcych (angielski, hiszpański), informatyki, matematyki oraz warsztatów teatralnych. Tylko tyle, i aż tyle. 

Zajęcia odbywają się w specjalnie w tym celu stworzonej Świetlicy Wiejskiej, budynku poszkolnym, na mocy Umowy Użyczenia, zawartej z Wójtem Gminy Budziszewice – właścicielem nieruchomości. W trakcie roku szkolnego Fundacja prowadzi regularne zajęcia edukacyjne, natomiast w trakcie ferii i wakacji organizuje program zajęć integracyjnych oraz rekreacyjno-sportowych.

Dla przykładu, według Sprawozdania Zarządu Fundacji za rok 2022 roku, w zajęciach uczestniczyło 78 osób (j.angielski- 39 osób, j.hiszpański -21 osób, matematyka – 18 osób). W zajęciach teatralnych uczestniczyły 32 osoby. Dodatkowo w tym roku był realizowany projekt „Historia i kultura angielska po angielsku i hiszpańska po hiszpańsku.” 

Fundacja stworzona została dla realizacji celów i zadań pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej, ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Wszyscy członkowie organów Fundacji: Zarządu i Rady Fundacji wykonują swoje funkcje bez wynagrodzenia. Fundatorzy są na co dzień zaangażowani w prace Fundacji, która zatrudnia na umowę zlecenie jednego pracownika, prowadzącego sprawy księgowe, finansowe i administracyjne.

Fundatorzy pokrywają ze swoich środków od 40-60% wydatków na działalność Fundacji, a reszta pochodzi ze źródeł zewnętrznych, darów i dotacji.

Zachęcam do wejścia na stronę Fundacji http://www.exlitterislibertas.pl, zapoznanie się z efektami jej pracy i wsparcie finansowe jej działalności. Każdy działa i wspomaga na miarę swoich możliwości….