Wykłady

Wykład jest główną formą przekazywania wiedzy w procesie kształcenia w szkole wyższej. Wywodzi się jeszcze z tradycji średniowiecznych uniwersytetów. Wówczas to autorytet uczonego nadawał niezwykle wysoką rangę jego wykładom. Na spotkanie z wielkimi mistrzami ściągali licznie do sławnych uniwersyteckich ośrodków słuchacze z odległych nawet krajów.

I dzisiaj osobowość wykładowcy odciska silne piętno na prowadzonych przez niego zajęciach. Podstawowa forma wykładu, bezpośrednie przekazywanie wiedzy w kontakcie z odbiorcami, nie uległa bowiem większej zmianie. Dominują raczej formy werbalne przy niezbyt aktywnej postawie studentów. Na poziom prowadzonych wykładów niekorzystnie wpływają: duża liczba zajęć dydaktycznych i obciążenie innymi pracami, zwłaszcza pracami organizacyjnymi. Powoduje to brak czasu na odpowiednie przygotowanie wykładu.